Flowerreadings

Have got time for a laugh? Here you can find my #flowerreadings or #bloemlezingen in Dutch. They are meant as kind of language-type jokes. Some people find them (very) funny, and others don’t (they haven’t got the clue yet?). Interpreting them helps if you understand Dutch because part of the fun is in the mutual translations. Sometimes the clue is in the English-Dutch translation, sometimes it is in the Dutch-English translation. You can have even more fun by adding your own (if you like). Send a reply and i’ll add your own #flowerreading to the list.

A bag of lesbian soil Een zak pot-grond
A wrong brain road working Een mis-verstand weg-werken
A cold little trick Een koud kunstje
A gentle little caprice Een mals buitje
A good looking tea-piece… Een lekker T-stuk.
A lesbian beer Een pot bier
A little silver onion Een zilveruitje
A nice on-thinking. Een mooi aandenken.
A readout day. Een uitgelezen dag.
A regular chair corridor Een regelmatige stoelgang
A winged declaration Een gevleugelde uitspraak
After dinner, I allways have to leave a little farmer. Na het eten moet ik altijd een boertje laten.
Are you now completely pulled of the pot? Ben je nou helemaal van de pot gerukt?
Are you now total times claxoned? Ben jij nou helemaal betoeterd?
Away pointer. Wegwijzer…
Baconing the cash-register De kassa spekken
Beating coin out of something Ergens munt uit slaan
Beating on hole. Op hol slaan.
Beating somewhere steep behind-over Ergens steil van achterover slaan
Beating the hand on oneself. De hand aan zichzelf slaan.
Being there with as the chickens… Er als de kippen bij zijn…
Bewindowing an overtrap. Een overval beramen.
Blowing the off-trip. De aftocht blazen.
Body building. Lichaams gebouw.
Breath fetching Ademhaling
Bringing the head on the hole. Het hoofd op hol brengen.
But how dow you far ready that than? Maar hoe verklaar je dat dan?
Carfastgone. Autosnelweg.
Come on boys, let’s away orphans… Kom op jongens, laten we wegwezen…
Continuously walking. Doorlopend.
Department Factory Feeding. Afdeling Bedrijfs-voering.
Dialog:(A) “Please meet my wife!”(B) “Nice to meet you!”(A) “You’re well come!” Dialoog:(A)   “Maak alstublieft vlees van mijn vrouw!”(B)   “Aardig om u te vlezen!”(C)   “U bent wel gekomen!”
Do you but pinch from the riverside. Steekt u maar van wal.
Doing something out of the clothes. Iets uit de doeken doen.
Don’t let yourself get boxed! Laat je niet kisten!
Drilling somebody something through the nose. Iemand iets door de neus boren.
Exceptions left there… Uitzonderingen daargelaten…
Falling thru the basket. Door de mand vallen.
Falling with the door into the house. Met de deur in huis vallen.
Far away the lakes part of this list is shit… Verreweg het merendeel van deze lijst is shit…
Far worrying somebody Iemand ver-zorgen
Far-language that once… Vertaal dat eens…
FarmersWithSausage. Boerenmetworst.
Fetching a little white foot. Een wit voetje halen.
Fishbone-meter Graatmeter (Graadmeter)
Forbidden to lake on Verboden aan te meren
Funny coat. Grapjas.
Getting it on the stick with someone Het met iemand aan de stok krijgen
Giving outclosure about something… Ergens uitsluitsel over geven…
Giving the ghost. De geest geven
Going before the axe. Voor de bijl gaan.
Going for the axe. Voor de bijl gaan
Going linestraight to the sharks. Regelrecht naar de haaien gaan.
Going on the beat. Aan de slag gaan.
Going there from thru. Er vandoor gaan.
Have you standing it there on? Heb je het er op staan?
Having it coined somewhere on Het ergens gemunt op hebben
He came with an emergency corridor on me off… Hij kwam met een noodgang op me af…
He could not red it anymore… Hij kon het niet meer rooien…
He couldn’t work it round anymore. Hij kon het niet meer bolwerken.
He delivered me there an area… Hij leverde me daar een streek…
He fetched it on the falling part. Hij haalde het op de valreep.
He folded the flat ground out on the table Hij vouwde de plattegrond uit op de tafel.
He gave too much to back… Hij gaf teveel terug..
He had rather high emergency. Hij had behoorlijke hoge nood.
He is news greedy Hij is nieuws-gierig
He is not letting it sit by there. Hij laat het er niet bij zitten.
He is so but a strange cut bean. Hij is zomaar een rare snijboon.
He is typed Hij is getikt
He let the case rather get sluffed. Hij liet de zaak behoorlijk versloffen.
He oiled him… Hij smeerde hem…
He was allways already an outside leg. Hij was altijd al een buitenbeentje.
He was at the end advice. Hij was ten einde raad.
He was carpentering heavy on the road. Hij timmerde flink aan de weg.
He was letting it run into the hundred. Hij liet het in het honderd lopen.
He was nice on the road. Hij was aardig op weg.
He was playing extensive underwood. Hij pleegde uitgebreid onderhoud.
He went there from thru. Hij ging er vandoor.
He’s a sharked fellow. Hij is een gehaaide vent.
How do you get that now before eachother? Hoe krijg je dat nou voor elkaar?
Hunting a little not somewhere through Ergens een nietje doorheen jagen
I am stirring it once with you… Ik ben het roerend met u eens…
I can live myself in that very good… Dat kan ik me heel goed inleven…
I didn’t have it in the holes. Ik had het niet in de gaten.
I didn’t see there the emergengcy business from in… Ik zag er niet de noodzaak van in…
I do on total remembrance Ik doe aan geheelonthouding
I don’t drink any lake. Ik drink niet meer.
I don’t know what the ear-case was Ik weet niet wat de oorzaak was
I don’t see a hole in there anymore. Ik zie er geen gat meer in.
I far fuse you that your onpart will rise. Ik verzeker u dat uw aandeel zal stijgen.
I have sentence in a cup of tea. Ik heb zin in een kopje thee.
I hit over my revolutions. Ik raakte over mijn toeren.
I honey in that… Ik schat in dat…
I ran him against the body. Ik liep hem tegen het lijf.
I scared myself a little hat  Ik schrok me ‘n hoedje
I shall there but with invoice. Ik zal daar maar mee in-stemmen.
I ticked a nice little buy on the head… Ik heb een leuk koopje op de kop getikt..
I was outside my sentences of rage… Ik was buiten mijn zinnen van woede…
I was passed by full empty Ik werd volledig gepasseerd.
I was standing recalibrated… Ik stond versteld..
I’m pinching there between out. Ik knijp er tussenuit.
If you me now, that airs on, say! Als je me nou, dat lucht op zeg!
In against part.. Integendeel…
In before earparted… Onbevooroordeeld..
In-ear-part-knowledgable. Onoordeelkundig.
Is it again against the hurting leg? Is het weer tegen het zere been?
It answered competely to the goal white. Het beantwoordde volledig aan het doelwit.
It becomes so little sweeties on time. Het wordt zo zoetjesaan tijd.
It bounced me against the breast. Het stuitte me tegen de borst.
It can far times… Het kan verkeren…
It costs around and afterwith 1 cent. Het kost om en nabij 1 cent.
It dead-body’s there on that there something doesn’t knock here. Het lijkt er op dat er iets niet klopt hier.
It had been walking rather out of the hand. Het was behoorlijk uit de hand gelopen.
It is from-bye the day very normal to recycle Het is vandaag de dag vrij normaal om te herfietsen.
It is handsome warm today… Het is knap warm vandaag…
It listens rather close… Het luistert nogal nauw…
It was a free outknitted before image. Het was een vrij uitgebreid voorbeeld.
It was far-iced to have a drive prove… Het was vereist om een rijbewijs te hebben…
It will be sausage me. (not: It will be my sausage!) Het zal mij worst wezen. (dus niet: het zal mijn worst wezen!)
It’s minus or lake good again. Het is min of meer goed weer.
Keeping somebody on the heights… Iemand op de hoogte houden…
Laying it off against somebody. Het tegen iemand afleggen.
Laying the little lead. Het loodje leggen.
Let’s face it… Laten we het gezicht bekijken…
Let’s see how that unzips. Even kijken hoe dat uitpakt.
Little donkey bridge Ezelsbruggetje
Little stick horse. Stokpaardje.
Loving somebody again there from… Iemand er van weerhouden…
Make it now a little. Maak het een beetje.
Make that the cat wise… Maak dat de kat wijs…
Make your breast but wet. Maak je borst maar nat.
Make yourself not busy… Maak je niet druk…
Making there a point from. Er een punt van maken.
Me not seen, hear! Mij niet gezien hoor!
Me, they don’t get mad. Mij krijgen ze niet gek.
Meat with major assemblies. Vlees met majoor samenstellingen.
Mispricing somebody. Iemand misprijzen.
My knew far counted me that… Mijn geweten vertelde me dat…
Nature dead body. Natuurlijk.
Not funny funny. Naargeestig.
Not nice funny. Naargeestig.
Not sitting down with the suitcases. Niet bij de pakken neerzitten.
Now, that also doesn’t have any single deep corridor Noo, dat heeft ook geen enkele diepgang zeg
Now, that looks me strong… Nou, dat lijkt me sterk…
On own little wood. Op eigen houtje.
Point fine. Puntgaaf.
Putting the hand in your own brest. De hand in eigen boezem steken.
Scottish guy wound Schot-wond
She is unthrugroundable. Zij is ondoorgrondbaar.
She was asking for maintenance. Zij vroeg een onderhoud aan.
She was making it very bad fur. Ze maakte het wel heel erg bont.
She was un-weather-standable… Zij was onweerstaanbaar..
Shelf barrel Plank-ton
Shipping somebody off with a little off thanks. Iemand met een afdankertje afschepen.
Shooting to the inside. Te binnen schieten.
Sideforwardings. Randvoorwaarden.
So, there you are before walkable well sometime sweet with. Zo, daar ben je voorlopig wel even zoet mee.
Somebody behind following Iemand achtervolgen
Somebody under Scottish guy keeping Iemand onder schot houden
Something in that earth… Iets in die aard…
Something in that exchange rate… Iets in die koers…
Something in that ghost… Iets in die geest…
Standing his little man… Zijn mannetje staan…
Standing in the children shoes In de kinderschoenen staan
Standing still is behind out corridor Stilstand is achteruitgang
Starting too late cost me fifty one-nowadays… Te laat beginnen kost me 50 eenheden…
Stomach area Maagstreek
Taking a large flight Een grote vlucht nemen
Taking somewhere on-kick. Ergens aanstoot aan nemen.
That closes the door! Dat doet de deur dicht!
That far learn you not so quick… Dat verleer je niet zo gauw..
That goes become me again something… Dat gaat me nog wat worden…
That has become mean stuff against worthy. Dat is tegenwoordig gemeengoed geworden.
That has become meangood in the meantime. Dat is inmiddels gemeengoed geworden.
That has to be redirected to the rich of the ferry-tales. Dat moet naar het rijk der fabelen verwezen worden.
That is all lights true. Dat is allicht waar.
That is by long after so crazy yet not. Dat is bij lange na zo gek nog niet.
That is in the total not measure giving. Dat is in het geheel niet maatgevend.
That is nice taken away. Dat is mooi meegenomen.
That is now not decided you that… Dat is nou niet bepaald je dat…
That is nursing blown. Dat is oppassen geblazen.
That knocks free gentle. Dat klopt vrij aardig.
That knocks nice on… Dat tikt lekker aan…
That lies an end out of the throw… Dat ligt een eind uit de gooi…
That was a strong little steel. Dat was een sterk staaltje.
That’s not any longer a fetchable card… Dat is niet langer een haalbare kaart…
The again cock looked to the far east… De weerhaan keek naar het verre oosten…
The beforeundersearch didn’t give any onbuttoningpoint. Het vooronderzoek gaf geen aanknopingspunt.
The boss was busy to go there beat my far directions… De baas was bezig mijn verrichtingen te gadeslaan…
The car had an enormous farmay De auto had een enorm vermogen.
The children have lived themselves out very nice. De kinderen hebben zich heerlijk uitgeleefd.
The dinner was lord-corps. Het diner was heerlijk.
The fireagain beforecame the fire. De brandweer voorkwam de brand.
The gate is from the dam. Het hek is van de dam.
The guest lord far waited us… De gastheer verwachtte ons…
The little box gat fardarkmooned… Het doosje werd verdonkeremaand…
The little package got worried too late… Het pakketje werd te laat bezorgd…
The most cannot there against… De meesten kunnen er niet tegen…
The offer was freestaying… De aanbieding was vrijblijvend..
The usual corridor of Businesses De gebruikelijke gang van zaken
The vicker aimed at a little shooting prayer De dominee mikte op een schietgebedje.
The weather was readying on… Het weer klaarde op…
The whole before advice went to the buttons… De hele voorraad ging naar de knoppen…
The wrong was carried on… De mis werd opgedragen…
There are you nice ready with… Daar ben je mooi klaar mee…
There is something not in the hook… Er is iets niet in de haak…
There knocks something not… Daar klopt iets niet…
There was free much fartimes Er was vrij veel verkeer.
They saw there before scandal out. Zij zagen er voor schandaal uit..
They were blackmailed. Ze kregen zwarte post.
They were far pointing me to another… Ze verwezen me naar een ander..
They were very un before sightable Zij waren zeer onvoorzichtig.
Thief stable Dief-stal
This is a very sentence full onfitting… Dit is een zeer zinvolle toepassing…
Thrue setting power. Doorzettingsvermogen.
Till in the little points… Tot in de puntjes…
Till overmeasure of disaster… Tot overmaat van ramp…
To all trueshininglyhood… Naar alle waarschijnlijkheid…
To now say! Toe nou zeg!
To onmanagement of … I do come you to … Naar aanleiding van … doe ik u toekomen …
Until so with one / Until so my toe Tot zo meteen
Us-water Wij-water
We go there weather on to. We gaan er weer naar toe.
We have to voice that off with each other. Wij moeten dat afstemmen met elk ander.
Well all … again on closed! Wel alle … nog aan toe!
Well, that also doesn’t shoot up say. Nou, dat schiet ook niet op zeg.
Well, that makes me nothing out. Nou, dat maakt mij niks uit.
What a John-Many is it here Wat is het hier een jan-boel
What are your floating feathers own dead body? Wat zijn jouw drijfveren eigenlijk?
What have you been exporting? Wat heb je uitgevoerd?
What is there on the hand? Wat is er aan de hand?
What is your earpart about this topic? Wat is jouw oordeel over dit onderwerp?
what not away takes that… …wat niet weg neemt dat…
Where beats that now again on? Waar slaat dat nou weer op?
Wing-Lamb Vleugellam
WoodGoingOuts. Bosuitjes.
Yes very, own dead body. Best wel, eigenlijk.
You can write that well on your belly Dat kun je wel op je buik schrijven
She’s going out without a corpse Zij gaat uit-zonder-lijk
Sorry, we’re currently reading closed Sorry, we lezen momenteel een ge-dicht
That is really an exhaust-valve for me Dat is voor mij echt een uitlaat-klep
He is giving the pipe Hij is leiding-gevende
Shave yourself road! Scheer je weg!
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: